Tutorial

วิธีการใช้งานเว็บไซต์ ssadvancetech.com จะเรียงลำดับจากง่ายไปยาก แนะนำให้อ่านคำอธิบายด้านล่างของ Video ก่อน แล้วค่อยเปิด Video ดูทีละขั้นตอน

วิธีการใช้งานเว็บไซต์ CTC.co.th จะเรียงลำดับจากง่ายไปยาก แนะนำให้อ่านคำอธิบายด้านล่างของ Video ก่อน แล้วค่อยเปิด Video ดูทีละขั้นตอน

Video clip สอนการจัดการเนื้อหาบทความ News ของเว็บไซต์ thaigas.co.th ในแต่ละ clip สามารถเลือกดูแบบ Full screen ได้ เพื่อความชัดเจนของเนื้อหา ส่วนด้านล่างของแต่ละ Video จะมีสรุปบรรยายประกอบเป็นข้อๆ ให้อ่านครับ

Video clip สอนการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ nasavegashotel.com ในแต่ละ clip สามารถเลือกดูแบบ Full screen ได้ เพื่อความชัดเจนของเนื้อหา ส่วนด้านล่างของแต่ละ Video จะมีสรุปบรรยายประกอบเป็นข้อๆ ให้อ่านด้วยครับ

Video clip สอนการจัดการเนื้อหาบทความ ข่าวสารกิจกรรม ของเว็บไซต์ bcm.co.th ในแต่ละ clip

รายละเอียดและขั้นตอนทั้งหมดจะอยู่ใน Video สามารถดูวีดีโอและทำตามทีละขั้นตอนได้เลยครับ