How to manage Serranocondo.com

How to manage Serranocondo.com

วีดีโอสอนการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ Serranocondo.com

วิธีเพิ่มบทความ Blog


 

  1. ไปที่เมนู Posts คลิก Add New
  2. ลงรายละเอียดต่างๆของบทความ
  3. เลือก Categories
  4. ไปที่เมนู Featured Image คลิก Set featured image
  5. เลือกรูปภาพโดยสามารถลากรูปจากเครื่องคอมฯ หรือ Upload ลง Media
  6. จัดการค่าต่างๆตามวีดีโอ
  7. เมื่อเลือกรูปเรียบร้อยแล้วคลิก Publish