How to manage LSX

How to manage LSX

วิธีการใช้งานเว็บไซต์ lsx.co.th จะเรียงลำดับจากง่ายไปยาก แนะนำให้อ่านคำอธิบายด้านล่างของ Video ก่อน แล้วค่อยเปิด Video ดูทีละขั้นตอน

ระบบ 2 ภาษา วิธีการเพิ่มหน้า ภาษาไทย


 1. เข้าไปยังหน้า ภาษาอังกฤษ ที่ต้องการ
 2. ที่กล่อง Language ในช่อง Translate yourself ให้เลือก Duplicate ตรงภาษา Thai
 3. ปุ่ม “Duplicate” จะแสดงขึ้นมา ให้กดปุ่ม “Duplicate” เพื่อสร้างหน้าสำหรับภาษาไทย
 4. ช่อง Translate yourself จะหายไป แสดงว่าหน้าภาษาไทยได้ถูกสร้างแล้ว
 5. หากต้องการเข้าจัดการหน้าภาษาไทย ให้ใช้ปุ่มสลับภาษา รูปธงชาติไทยด้านบน
 6. จะแสดงหน้าภาษาไทย โดยเนื้อหาภาษาอังกฤษจะถูก copy มาทั้งหมด สามารถแก้ไขเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ตามต้องการ
 7. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วกดปุ่ม Update

วิธิยกเลิกการsyncระหว่างหน้าสองภาษา


 1. เข้าไปยังหน้า ภาษาไทย ที่ต้องการ
 2. ที่กล่อง Language คลิก Translate independently
 3. หลักจากนั้นสามารถแก้ไขหน้าระหว่างสองภาษาได้โดยไม่syncกัน
 4. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วกดปุ่ม Update